Personuppgiftspolicy

Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor

Senast uppdaterad 20-01-16

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor.

Här beskriver vi hur Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor, Att: Linda Erheden, Vallmovägen 29, 311 33 Falkenberg, tel. 073-9394094.
ekonomi@montessorifalkenberg.se, Org.nummer: 849000-5231

Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på
ekonomi@montessorifalkenberg.se eller tel. 073-9394094.

Vi finns på:
Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor
Vallmovägen 29, 311 33 Falkenberg

Dina rättigheter

Begära rättelse av din information
Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att begära rättelse av uppgifterna. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för att uppfylla de syften till vilka de samlades in eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter vi samlar in är:

 • Vårdnadshavarnas: namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, inkomstuppgift, civilstånd.
 • Barnet/Barnens: namn, personnummer, adress, eventuella allergier, funktionshinder, modersmål om annat än svenska.
 • Personalens: namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, inkomstuppgift.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida – läs mer här.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
Vi behandlar dina personuppgifter:

 • För att administrera: anmälan till förskola, inkomstuppgift, skadeanmälan, klagomål, ansökan om delad faktura, uppsägning, orosanmälan.
 • För att kunna hantera personaladministration med löner, semestrar, sjukskrivningar etc.
 • För att fullgöra vårt lagliga åtagande exempelvis skollagen, socialtjänstlagen och bokföringslagen.
 • För fakturering av barnomsorgsavgiften.
 • För närvarolistor på förskolan.
 • För kris pärmen.
 • För barnens närvaroschema.
 • För elevregister.
 • För att kunna kontakta familjer/anhöriga.
 • För att kunna tillgodose barnens behov.
 • För att informera om verksamheten.
 • För att lämna uppgifter till SCB 1 gång/år.

Var sparas dina personuppgifter?

 • Personuppgifterna sparas i lönesystemet Konteks servrar med tillhörande backup.
 • Personuppgifterna sparas digitalt på lokal dator med tillhörande backup.
 • Personuppgifter sparas för Unikum, digitalt. Se personuppgiftspolicy Unikum.
 • Alla personuppgifter som hanteras på kontoret finns i låst rum.
 • Alla dokument med personuppgifter som inte längre är aktuella strimlas.
 • Om dator eller mobiltelefon försvinner skall detta rapporteras till Datainspektionen inom 72 tim.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina personuppgifter i upp till 10 år.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

 • Vi lämnar ut personuppgifter från anställda till Skattemyndigheten och Collectum (ITP), SCB och försäkringskassan.
 • För att få driftsbidraget så lämnas personuppgifter till Barn- och Utbildningsförvaltningen på Falkenbergs Kommun.
 • För digital dokumentation till Unikum.
 • För fråga om frånvaro till Försäkringskassan.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos Stiftelsen Falkenbergs Montessoriskolor. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.

SNÄCKAN

Skrea

PÄRLAN

Skogstorp

KASTANJEN

Centrum

ASKEN

Vessigebro